Paper Information


Title ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠪᠠᠢᠴᠠᠭᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠴᠠᠪᠰᠢᠭ᠌
Keyword ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠲᠠᠢᠵᠢ;ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ;ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ
Abstract ᠴᠤᠭᠳᠤ ᠲᠠᠢᠵᠢ ᠪᠤᠯ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠨᠠᠷ᠎ᠠ ᠴᠤᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠶᠠᠭᠡ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠦᠷᠦᠴᠢ᠂ ᠲᠡᠤᠭᠡᠴᠢ᠂ ᠪᠠᠯᠠᠨ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠳᠡᠯ᠎ᠠ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠤᠳ ᠲᠤ ᠠᠩᠬᠠᠷᠴᠦ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠤᠶᠤ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠱᠢᠨ ᠤ ᠲᠡᠤᠭᠡᠴᠢᠳ ᠡᠴᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠠᠷ ᠭᠠᠵᠢᠳᠠᠭᠤᠯᠵᠦ ᠲᠠᠯᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠤᠢᠯ ᠪᠢᠰᠢᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠠᠵᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1988年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn