Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Creator ᠪᠦᠬᠡ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ;ᠠᠪᠢᠶ᠎ᠠ;ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠷ ᠪᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠷ᠂ ᠳ᠋ᠦᠩᠰᠢᠶᠠᠩ ᠂ ᠪᠤᠤ ᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠺᠠᠩᠵᠢᠶᠠ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠦ ᠳᠡᠦᠬᠡᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠤᠭᠦᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠶᠠᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠤᠯᠠ ᠮᠦᠷ ᠢ ᠳᠤᠲᠤᠷᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠵᠤᠷᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠪᠠ ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2001年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn