Paper Information


Title ᠲᠠᠸᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠ ᠱᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ— ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠮᠠᠷᠺᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ
Creator ᠴᠦ᠋ ᠢ
Keyword ᠲᠠᠸᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ᠂ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠡᠷᠢᠨ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ᠂ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠤᠭᠠᠯ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠤᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠤ ᠠᠯᠭᠤᠷ  ᠢᠢᠡᠷ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃《ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠶᠡᠷᠦ ᠨᠢ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠮᠠᠨ ᠪ ᠴᠠᠭ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠣᠷᠮᠤᠰᠲᠠ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠪᠣᠯᠵᠡᠢ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠴᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠪᠣᠯᠪᠠᠴᠤᠤ᠁ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠣᠲᠤᠮ ᠠᠯᠢᠪᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠯᠠᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠠ ᠲᠡᠩᠴᠡᠭᠦᠦ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠪᠣᠰᠤᠳᠴᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠨ ᠣᠯᠣᠨ ᠶᠠᠩᠵᠤᠲᠤ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠡᠴᠡ ᠬᠡᠲᠦᠷᠡᠨ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠪᠦᠷᠢᠮᠦᠰᠦᠨ ᠬᠡᠢᠢᠰᠪᠦᠷᠢ ᠦᠨᠳᠦᠷᠴᠡ ᠳᠦ ᠬᠦᠷᠪᠡ᠃ ᠮᠦᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠭᠣᠣᠯ ᠲᠦᠪ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠡᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠭᠤᠷᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠠᠰᠢ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠷᠡᠰ ᠢᠢᠡᠷ ᠡᠰᠡᠷᠭᠦᠴᠡᠯᠳᠦᠳᠡᠭ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠤᠳ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠢᠭ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠨ ᠣᠢᠢᠷᠠᠲᠤᠯᠴᠠᠵᠤ ᠴᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠪᠣᠲᠠᠲᠠᠢ ᠪᠠᠳᠠᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠪᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠣᠩᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠡᠭᠦᠰ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠳᠤ ᠦᠨᠡᠮᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠦ᠂ ᠶᠠᠭ ᠯᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠵᠠᠷᠴᠢᠮ ᠰᠢᠭ ᠢᠳᠡᠭᠡᠨ ᠨᠠᠢᠢᠳᠠᠬᠤ ᠪᠣᠳᠠᠰ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠠᠢ》᠃《ᠨᠢᠭᠡ ᠯᠡ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠡᠯᠡᠯᠪᠡᠯ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠨᠢ ᠣᠳᠣ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠰᠤᠷᠲᠠᠬᠤᠨ ᠪᠣᠯᠵᠠᠢ᠃ ᠡᠰᠡᠬᠦᠯ ᠠ ᠭᠸᠷᠮᠠᠨ ᠤ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠬᠠᠨᠰᠸ᠂ ᠰᠠᠺᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠳᠡᠭ ᠰᠢᠭ᠌《ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠪᠣᠯ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠬᠢ ᠡᠭᠡᠯ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ》ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠨ ᠳᠤ ᠰᠢᠨ᠌ ᠡ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠵᠣᠭᠤᠰ ᠮᠦᠩᠭᠦ ᠣᠯᠬᠤ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠯᠭᠠᠬᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠰᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn