Paper Information


Title ᠬᠡᠭᠡᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠠᠪᠤ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ᠂ ᠬᠦᠴᠢᠷ ᠪᠡᠷᠭᠡᠰᠢᠶᠡᠯ᠂ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ-ᠺᠤᠨᠠᠭᠠᠶᠠ ᠶᠦᠺᠢ ᠶᠢᠨ 《ᠲᠠᠯ  ᠠ ᠨᠤᠲᠤ ᠭᠲᠤ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠨᠲ᠋ᠷᠤᠫᠤᠯᠤᠬᠢᠴᠢ》 ᠨᠣᠮᠢ ᠣᠩᠰᠢᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠭᠳᠡᠯ
Creator ᠴᠣᠭᠲᠤ
Keyword ᠺᠤᠨᠠᠭᠠᠶᠠ ᠶᠦᠺᠢ; 《 ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠲᠤ ᠪᠤᠢᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠲ᠋ᠷᠤᠫᠤᠯᠤᠬᠢᠴᠢ》; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠤᠨᠤᠯ
Abstract ᠺᠤᠨᠠᠭᠠᠶᠠ ᠶᠦᠺᠢ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷᠮ ᠪᠤᠯ2007ᠣᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠤᠨ《ᠨᠠᠢᠷᠠᠮᠲᠠᠯ ᠮᠸᠲ᠋ᠯ》ᠢ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn