Paper Information


Title ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ ᠨᠤᠭᠤᠳ ᠤᠨ ᠤᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰ‍ • ᠰᠡᠴᠡᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠢ;ᠤᠢᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ
Abstract 《ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠬᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠷᠯᠢᠭ ᠢ ᠲᠠᠭᠠᠵᠦ᠂ ᠴᠢᠶᠠᠨ ᠴᠢᠩ ᠮᠸᠨ ᠤ ᠲᠡᠳ᠋ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠢᠶ᠎ᠠ ᠠᠭᠰᠠᠨ ᠷᠠᠰᠢ᠂ ᠲᠠᠩᠭᠤᠳ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠰᠯᠠᠨ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠴᠢ ᠲᠦᠰᠢᠮᠡᠯ ᠠᠷᠪᠢᠳᠬᠤ ᠨᠠᠷ《 ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠦᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠯᠢ ᠪᠴᠢᠭ》 ᠢ ᠡᠩᠭᠡ ᠠᠮᠤᠭᠤᠯᠠᠩ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ 49 ᠳ᠋ᠤᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠡᠴᠨ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ᠂ ᠮᠠᠨᠵᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠶᠢᠡᠷ ᠬᠠᠪᠰᠤᠷᠭᠠᠨ᠂ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠲᠠᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠮᠦᠨ ᠶᠤᠰᠤᠭᠠᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠪᠢᠴᠢᠪᠡ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn