Paper Information


Title 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ 》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠬᠦᠦ
Keyword 《ᠭᠡᠰᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ》; ᠬᠡᠷᠢᠶ ᠠ; ᠡᠶᠡᠷᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢ; ᠰᠦᠭᠡᠷᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ《ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠭ ᠤᠨ ᠡᠵᠡᠨ ᠬᠡᠰᠡᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢ ᠤᠷᠤᠰᠢᠪᠠ 》 ᠳ᠋ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶ ᠠ ᠵᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠰᠡᠷᠭᠦᠯᠡᠩ ᠲᠤᠰᠠᠴᠢ ᠵᠠᠩ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠰᠠᠬᠢᠭᠤᠯᠰᠤᠨ ᠤ ᠡᠯᠴᠢ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠰᠪᠦᠷᠢ ᠲᠡᠪᠴᠢᠶᠡᠷᠢ ᠮᠠᠭᠤᠲᠠᠢ᠂ ᠤᠮᠤᠷᠬᠠᠭ ᠲᠡᠭᠡᠷᠡᠩᠭᠦᠢ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠭᠡᠮᠡᠨ ᠰᠠᠢᠨ ᠮᠠᠭᠤ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠬᠡᠷᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠢᠮᠦᠷᠬᠦᠦ ᠡᠶᠡᠷᠬᠦ ᠰᠦᠭᠡᠷᠬᠦ ᠲᠦᠷᠢ ᠵᠢ ᠦᠭᠡᠷ ᠡ ᠪᠤᠰᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠡᠷᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠢ ᠯᠤᠭᠡ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn