Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ
Creator ᠭᠦᠭᠵᠢᠬᠦ
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ; ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠡᠷᠳᠡᠨ ᠡᠴᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯᠯᠠᠨ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠠᠰᠢᠭ ᠰᠢᠮ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠬᠦᠷᠳᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠵᠦ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠳ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠤᠮᠤᠭ᠂ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭ᠋ᠠᠯ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠠᠭ᠋ᠤᠤ᠂ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠡ ᠦᠭᠡ᠂ ᠤᠨ᠋ᠢᠰᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠭ᠋ᠠᠪᠤᠷᠢ ᠮᠠᠰᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠮᠠᠯᠵᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠲᠤᠷᠰᠢᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠦᠨ᠋ᠢᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ᠲᠠᠮᠡᠭᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠳᠤᠨ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠬᠦ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯᠭᠡ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠩᠭᠤᠳᠠᠭ ᠠᠭ᠋ᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠦᠬᠦᠳᠡ ᠨᠡᠢᠯᠡᠡ ᠨᠢᠭᠡᠳᠤᠭᠡᠳ ᠲᠡᠮᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠦᠰᠤᠯ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠬᠦᠴᠤᠳᠡᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠠᠰᠤᠷᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭᠵᠢᠭ᠋ᠤᠯᠵᠦ᠂ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠵᠤᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯᠠᠢ ᠳᠤ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠴᠢᠳᠬᠤᠯᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2014年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn