Paper Information


Title 《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠪᠠ 《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ—ᠴ᠂ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ》 ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠰᠣᠪᠤᠳ
Keyword ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ; ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠨᠡᠷᠡᠲᠦ ᠰᠢᠭᠦᠯᠵᠢᠯᠡᠭᠴᠢ ᠴ᠂ ᠵᠢᠷᠭᠠᠯ ᠤᠨ 《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ《ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠣᠯ》ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ 2007ᠣᠨ ᠤ 3 ᠳ ᠤᠭᠠᠷ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠭᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ᠂《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ》ᠭᠡᠭᠴᠢ ᠶᠠᠭᠤ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠢᠨᠵᠢᠵᠦ᠂《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ》ᠪᠠ《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤᠰᠬᠠᠯ ᠪᠦᠯᠦᠭ》 ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠷᠦᠭᠡᠰᠦᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠬᠠᠨᠳᠤᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃《ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠵᠠᠭᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠠᠭᠠᠰᠢ《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ 》 ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠨᠢ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠨᠦᠭᠦᠴᠡᠯ ᠲᠣᠣᠷᠠᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠮᠤᠬᠠᠨ ᠠᠷᠤ ᠲᠡᠪᠢᠰᠭᠡᠷ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠠᠶᠠᠨᠳᠠᠭᠠᠨ ᠱᠠᠭᠠᠷᠳᠠᠭᠳᠠᠨ ᠪᠣᠢ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn