Paper Information


Title ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ; ᠪᠦᠬᠡᠴᠢᠯᠠᠭᠤ
Keyword ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠬᠦᠯᠦᠭᠴᠢ; ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ; ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ
Abstract ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠭᠡ ᠪᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠠᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠰᠤᠨᠤᠰᠤᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠴᠢᠮᠡᠭᠡ ᠵᠠᠩᠬᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠭᠤᠳ ᠲᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠰᠤᠷᠲᠠᠯ ᠤᠬᠠᠭᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠬᠢᠳᠡᠭ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠡᠢᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠨᠡᠪᠲᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠴᠢᠳ ᠷᠠᠳᠢᠤ᠋ ᠬᠡᠯᠡ  ᠶᠢᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠰᠠᠢᠢᠲᠤᠷ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠵᠤ᠂ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ  ᠢᠢᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠵᠠᠪᠠᠯ ᠬᠢᠬᠦ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn