Paper Information


Title ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ᠂ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ᠄ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠤ ᠡᠴᠡ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠠᠩ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠮᠸᠢ
Keyword ᠨᠤᠳᠤᠭᠰᠠᠭ ᠬᠠᠢ᠌ᠷ ᠠ; ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠤᠯᠠᠷᠢᠯ; ᠦᠵᠡᠮᠵᠢᠳᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ
Abstract ᠬᠤᠷᠢᠴᠨ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠦᠪ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠶᠢᠨᠷ ᠶᠢᠨᠨ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠡᠬᠢᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠭᠳᠡᠭᠰᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠮᠢᠨᠢ ᠳᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠱᠠᠳᠤᠨ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠭᠦᠨ ᠳᠤ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠳᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠤᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠳᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠣᠳ ᠮᠠᠨᠢ ᠶᠠᠭᠤᠨ ᠦ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠰᠢᠭ᠌ ᠪᠤᠳᠤᠳᠠᠭ ᠡᠴᠡ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠤᠰᠤ ᠪᠡᠨ ᠮᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠤᠨ ᠪᠤᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠴᠡ ᠳᠤ ᠡᠩᠬᠡ ᠲᠠᠢ᠌ᠪᠤᠩ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠡᠨ ᠰᠢᠳᠦᠵᠦ᠂ ᠳᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠭᠤᠳᠠᠰᠤ ᠪᠠᠭᠳᠠᠭᠠᠮ ᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠤᠨ ᠴᠣ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠠᠯᠢ ᠪᠤᠯ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠦᠯᠦᠬᠡᠢ ᠨᠤᠳᠤᠭ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn