Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠵᠢᠴᠢ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠱᠦ ᠯᠢᠨ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ; ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠦᠢᠯ; ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠯᠠᠮᠠ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠢᠢᠡᠷ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠭᠰᠠᠨ ᠨᠠᠮᠲᠠᠷ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠨᠢ ᠡᠯᠪᠡᠭ᠌ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠡᠷᠡᠳᠠᠨᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠠᠩ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠪᠠᠢᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠢᠯᠡᠷᠭᠡᠢᠢᠯᠡᠯ᠃ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠴᠣᠭᠴᠠᠯᠠᠯᠲᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠵᠢᠯᠲᠠ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠦᠪᠡᠷᠮᠢᠴᠡ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠢ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠤᠢ᠃ ᠲᠡᠢᠢᠮᠦ ᠪᠤᠯᠬᠤᠷ ᠪᠠᠴᠢᠮ ᠲᠤᠯᠭᠠᠮ ᠠ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠭᠦᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn