Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ
Creator ᠣ᠂ᠲᠠᠢᠢᠪᠤᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠲᠣᠣᠯᠢ; ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ; ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠯᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠵᠣᠷᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠳᠠᠭ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠤᠯᠠᠨᠵᠢᠯᠠᠯ ᠨᠢ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠪᠡᠶᠡ 20 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ 40ᠭᠡᠳ ᠣᠨ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠣᠮ᠃ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠯ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠵᠣᠷᠢᠭᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠷᠮᠠᠰᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠬᠣᠶᠠᠳᠠᠮᠠᠯ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠂ ᠲᠣᠣᠯᠢᠴᠢᠳ ᠭᠠᠭᠴᠠ ᠬᠦ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠳᠤ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠭᠠᠳ ᠵᠣᠭᠰᠤᠬᠤ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠨᠢᠳᠦ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠬᠦ ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠵᠢᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠭᠠᠨ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡᠵᠦ᠂《ᠲᠠᠢᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠣᠯᠢᠰᠯᠢᠭ᠋ ᠲᠡᠦᠬᠡ》ᠵᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠪᠡ᠃ ᠨᠡᠨ ᠨᠢ ᠣᠢᠢᠷ ᠠ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠌ ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷᠯᠢᠭ ᠲᠣᠣᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ ᠮᠡᠳᠡᠨ᠋᠋ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn