Paper Information


Title ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠡᠬᠢ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠰᠬᠠᠯ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ᠂ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ᠂ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ᠡᠸᠩᠬᠢ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠳ ᠨᠢ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠯᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠲᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠃ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠩᠬᠢ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠠ《ᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ》 ᠪᠣᠯᠤᠨ 《ᠲᠠᠯ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ》 ᠤ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠬᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠣᠷᠤᠨ᠂ ᠭᠤᠪᠢ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠡᠯ ᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠲᠦ ᠲᠠᠷᠠᠬᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠡᠦᠭᠡ ᠪᠣᠯᠲᠠᠯ ᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠠᠩᠨᠠᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ  ᠪᠤᠶᠤ ᠨᠡᠭᠦᠳᠡᠯ ᠮᠠᠯᠵᠢᠯ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠢᠡᠨ ᠨᠡᠯᠢᠶᠡᠳ ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠡᠩ ᠡᠯᠪᠡᠭ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ᠂ ᠲᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠡᠸᠩᠬᠢ᠂ ᠤᠷᠴᠤᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ《ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ 》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠶᠤ《ᠠᠩᠴᠢᠨ》ᠪᠤᠶᠤ《ᠰᠠᠢᠨ ᠬᠠᠷᠪᠤᠭᠠᠴᠢ》ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠮᠡᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠣᠯ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠠᠩᠴᠢᠨ ᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠮᠦᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠤᠢᠯᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2017年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn