Paper Information


Title ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠲᠤᠷᠠᠳᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠲᠠᠨᠰᠣᠪᠤᠳ
Keyword ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ; ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ; ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠣᠳᠤᠯᠭ᠋ ᠠ
Abstract ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠣᠯ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠪᠣᠯᠤᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠨᠢ ᠭᠠᠨᠰᠤ ᠮᠣᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠨᠠᠨ  ᠤ ᠶᠤᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠨ ᠪᠠ ᠵᠢᠤ ᠴᠢᠤᠸᠠᠨ ᠬᠤᠳᠠ ᠶᠢᠨ《ᠬᠤᠸᠠᠩ ᠨᠢ ᠪᠣᠣ》ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠰᠢᠶᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠦᠪᠯᠡᠷᠡᠨ ᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠭ᠃ ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠤᠰ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠦᠨᠦᠨ ᠤ ᠲᠣᠭ᠋ ᠠ ᠴᠦᠭᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠡ ᠬᠡᠪᠴᠢᠶ ᠡ ᠢᠪᠴᠤᠷᠠᠨ᠂ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠠᠢᠢᠷᠢ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠨᠢ ᠲᠤᠷᠤᠭᠰᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠤᠰᠠᠳᠬᠤ ᠠᠶᠤᠯ ᠲᠦᠭᠰᠢᠬᠦᠷᠢ ᠳ᠋ᠦ ᠬᠦᠷᠦᠭᠡᠳ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠠᠮᠢ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠲᠦ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠬᠤ ᠵᠣᠷᠢᠯᠭ᠋ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠤᠰᠠᠲᠤᠮᠠᠷ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠣᠳᠠᠳᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠲᠣᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠵᠣᠭᠦᠨ ᠶᠣᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠬᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠢᠭ ᠢ ᠦᠪᠯᠡᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠬᠤ᠂ ᠠᠪᠤᠷᠠᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠠᠨ ᠲᠤᠷᠠᠳᠴᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2014年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn