Paper Information


Title 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠡᠬᠡ ᠳᠤ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡ
Creator ᠰ • ᠬᠦᠭ᠍ᠵᠢᠯᠳᠦ
Keyword 《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》; ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ; ᠴᠸᠩ ᠸᠸᠢ ᠶᠤᠸᠠᠨ ᠤ ᠬᠦᠬᠡᠭ᠍ᠴᠢᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠢᠭᠤᠳᠠᠭᠤᠯᠤᠯ; ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠰᠠᠯᠳᠠ ᠦᠭᠡᠷᠡᠳᠡᠭᠦᠯᠦᠯ
Abstract ᠤᠳᠤ ᠪᠤᠯᠳᠠᠯ᠎ᠠ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠦᠷᠭᠡᠨ ᠶᠢᠡᠷ ᠲᠠᠷᠬᠠᠨ ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠬᠠᠰᠪᠤ ᠶᠢᠨ ᠴᠤᠬᠤᠯᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠦᠴᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ《ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠤᠩ ᠯᠸᠦ ᠮᠸᠩ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌》᠂ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠶᠢᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠪᠠᠶᠠᠷ ᠪᠠᠭᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠢᠷᠭᠤᠭᠠᠨ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢ ᠤᠷᠢᠵᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠨ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠦᠯᠦᠭᠰᠡᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠨ《ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠠᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠵᠡᠭᠦᠳᠦᠨ》 ᠤ ᠵᠠᠭᠤ ᠬᠤᠷᠢᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠳᠦ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠲᠤᠯᠭᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠭᠳᠠᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯᠭᠡ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠤᠴᠢᠳᠠᠢ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠤᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠳᠠᠭ ᠵᠢᠱᠢᠶ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠪᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠲᠠᠢ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠲᠡᠪᠳᠡᠷ ᠢ ᠲᠠᠬᠢᠨ ᠰᠤᠩᠭ᠋ᠤᠵᠤ᠂ ᠰᠢᠨ᠎ᠡᠪᠡᠷ ᠤᠷᠴᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠲᠠᠢ ᠭᠡᠬᠦ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠶᠢᠡᠨ ᠲᠡᠪᠰᠢᠭᠦᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2013年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn