Paper Information


Title ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠢ ᠬᠡᠷᠬᠢᠨ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠬᠦ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ᠎— ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ  ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠳᠦᠬᠢ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠢᠢᠡᠷ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠦᠵᠡᠰᠭᠦᠯᠡᠩ;ᠬᠣᠢᠢᠳ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ; ᠪᠣᠷᠵᠢᠬᠢᠨ ᠯᠢᠩ ᠯᠢᠩ; ᠪᠠᠶᠠᠨᠪᠠᠣ ᠭᠠᠩᠪᠣᠯᠤᠳ; ᠮᠠᠩᠭ᠋ᠤᠳ ᠨᠠᠰᠤᠨᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ; ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ; ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸ᠋ᠷᠢᠶᠠᠯ; ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ
Abstract ᠣᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠪᠡᠷᠲᠡᠭᠡᠨ ᠵᠠᠰᠬᠤ ᠣᠷᠤᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ᠂ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ᠂ᠫᠠᠰᠫᠣᠷᠲ᠋ᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠯᠪᠠᠨ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠼ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋᠌ ᠠ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ᠨᠠᠩ ᠢᠯᠠᠩᠭ᠋ᠤᠶ ᠠ ᠦᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠢᠷᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠮᠯᠡᠯ ᠲᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠣᠪᠤᠭ ᠢ ᠨᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡᠢ(ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡ)ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ᠂ ᠬᠣᠪᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠫᠠᠰᠫᠣᠷᠲ ᠤᠨ ᠣᠪᠤᠭ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠯᠠᠬᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠯᠵᠠᠭᠰᠠᠨ ᠵᠠᠢ ᠳᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠢ ᠲᠤᠷ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠠᠯᠭᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠂ ᠠᠰᠡᠪᠡᠯ《XXXX》ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢᠢᠡᠷ ᠣᠪᠤᠭ ᠪᠣᠶᠣ ᠨᠡᠷ ᠠ ᠵᠢ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠤᠯᠬᠤ(ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠯ ᠬᠣᠶᠠᠷ) ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠵᠦᠢ  ᠳᠤ ᠡᠰᠡ ᠨᠡᠢᠢᠴᠡᠬᠦ ᠦᠵᠡᠭᠲᠡᠯ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ᠂ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠨᠡᠢᠢᠲᠡ ᠳᠤ ᠵᠣᠬᠢᠬᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶᠡᠨ ᠤ ᠶᠡᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠣᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn