Paper Information


Title 《 ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠡᠭᠡᠣᠳᠦ ᠬᠦᠩᠦ ᠯᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠸᠠᠩ ᠨᠤᠶᠠᠳ  ᠤᠨ ᠬᠤᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ》 ᠲᠡᠬᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠦᠪᠡᠭᠦᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠠᠢᠵᠢᠷᠠᠬᠤ; ᠡᠩᠭᠡᠪᠠᠲᠤ
Keyword ᠰᠠᠪᠠᠲᠠᠨ ᠬᠦᠩ; ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠠᠲ᠋ᠤ; ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠵᠢ; ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ; ᠰᠡᠵᠢᠭᠯᠡᠬᠦ
Abstract ᠪᠠᠭᠠᠷᠢᠨ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠴᠢᠩ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ 《 ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠡᠭᠦᠳᠡᠨ ᠤ ᠲᠠᠢᠵᠢ》᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠡᠷᠬᠢᠮ ᠲᠡᠭᠡᠲᠦ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠮᠠᠮᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠦᠷᠪᠡᠨ ᠬᠡᠦᠭᠡᠳ ᠳᠡᠦᠭᠡ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯ ᠦᠨᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠨ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠬᠦᠷᠦᠨ ᠬᠦᠩᠵᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠬᠦᠡᠭᠡᠳ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠢ ᠪᠭᠠᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠠᠪᠲᠠᠨ ᠬᠦᠩ ᠲᠠᠢ ᠬᠤᠷᠢᠮᠯᠠᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠠ ᠠᠪᠠᠯᠢ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠨᠢ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠠᠪᠤᠨ ᠭᠡᠦᠭᠡᠳ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠷᠪᠡ ᠨᠢ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2018年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn