Paper Information


Title 1730-1732 ᠤᠨ ᠤ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ᠵᠢᠴᠢ ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ
Creator ᠨᠠᠮᠰᠠᠷᠠᠢ
Keyword 1730-1732 ᠤᠨ ;ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠲᠠᠢᠨ ; ᠬᠢᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠴᠡᠭᠡᠷ
Abstract 18 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠷᠢᠭᠠᠳ ᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠯᠴᠢ ᠪᠠᠷ ᠲᠠᠢᠴᠢᠩ ᠤᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠯᠳᠤ ᠲᠦᠪ ᠬᠠᠭᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠵᠠᠮ ᠶᠢᠡᠷ ᠶᠠᠭᠡ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠲᠤᠮᠢᠯᠠᠨ ᠵᠦᠩᠭᠠᠷ ᠬᠠᠭᠠᠨᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠲᠤ ᠲᠠᠷᠤᠯᠳᠠ ᠦᠵᠡᠬᠦᠯᠦᠨ ᠪᠠᠭᠤᠯᠭᠠᠨ ᠠᠪᠬᠤ ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠭᠡᠷᠡᠭᠵᠢᠬᠦᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1989年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn