Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠾᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠰᠤᠷᠤᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ; ᠡᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠭᠠᠷᠤᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠭᠦᠰᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠵᠢ ᠬᠦᠢᠴᠡᠳᠭᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠤᠲᠠᠭᠤᠳᠠᠭᠳᠠᠬᠤ《 ᠶᠡᠷᠡ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠴᠠᠭᠠᠭᠴᠢ ᠭᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ  ᠶᠢᠨ ᠢᠷᠦᠭᠡᠯ》 ᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠤᠤᠯ ᠲᠠᠬᠢᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠦᠭ ᠤᠨ ᠰᠠᠴᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠵᠠᠩ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠲᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠭᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠰᠠᠴᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨᠶᠣᠰᠤᠨ ᠲᠠᠢ ᠭᠠᠷᠤᠯ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠰᠢᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn