Paper Information


Title ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨᠯᠢᠭ ᠶᠣᠰᠤᠨ ᠤ ᠴᠣᠬᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠤᠷᠢᠶᠠᠳ; ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ; ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ
Abstract ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃ ᠤᠢᠷᠠᠳ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠨᠡᠢᠲᠡ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠵᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠨ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠤᠰᠤ ᠦᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠷᠤᠨ ᠤ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠢᠷᠭᠡᠨᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠢᠵᠢ ᠲᠠᠢ᠃ ᠵᠬᠦᠢᠷ ᠰᠡᠴᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠯᠡᠬᠦ ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠨ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠠᠪᠰᠠᠷᠬᠠᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠢᠯᠡᠳᠭᠡᠳᠡᠭ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠦᠨᠵᠡᠭᠡᠢ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠶᠣᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn