Paper Information


Title ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ ᠪᠠ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠲᠠᠯ ᠠ
Keyword ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ; ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ; ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠳᠡᠭᠡᠲᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠴᠢ ᠰᠡᠴᠡᠨᠬᠦᠦ ᠶᠢᠨ 《ᠨᠠᠷᠠᠨ ᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠬᠠᠨ ᠬᠦᠳᠦᠯ》ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠨᠢ ᠰᠡᠳᠦᠪᠯᠡᠭᠦᠨ ᠂ ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ᠂ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠮᠵᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠮᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠂ ᠬᠡᠯᠡ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠦᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠤᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn