Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ 《ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ》 ᠤᠨ ᠴᠠᠭ᠋ᠠᠨ᠋ᠠᠬᠢ ᠤᠴᠢᠷ
Creator ᠮᠦᠯᠡᠰᠦᠨ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ
Abstract ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠳᠤᠰᠬᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ》 ᠪᠤᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢᠯᠡ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠦᠨ ᠮᠦᠨ᠃ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠯ ᠪᠡᠶᠡᠯᠡᠯ᠂ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠨᠢ ᠬᠡᠵᠢᠶᠡᠳᠡ ᠪᠡᠨ ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠲᠡᠢᠯᠬᠦ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠤᠯᠭ᠋ᠠᠮᠠᠳᠠᠯ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠯ ᠦᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠲᠡᠯᠴᠢᠯᠡᠨ ᠲᠡᠮᠦᠯᠬᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠦ ᠴᠢᠨ᠋ᠠᠷ ᠰᠦᠯᠳᠡᠰ ᠢ ᠲᠠᠯᠠᠷᠬᠠᠨ ᠬᠦᠬᠢᠭᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ᠂ ᠠᠯᠢ ᠡᠰᠡᠭᠦᠯ᠎ᠡ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠭᠰᠠᠭ᠋ᠠᠲᠠᠳ ᠤᠨ ᠦᠨ᠋ᠡᠨ ᠬᠦ 《ᠦᠵᠦᠭᠦᠷ ᠭᠠᠷᠬᠤ》 ᠠᠰᠠᠭ᠋ᠤᠳᠠᠯ ᠢᠶᠠᠷ ᠰᠠᠨ᠋ᠠᠭ᠋ᠠᠰᠢᠷᠠᠨ ᠪᠤᠳᠤᠯᠭ᠋ᠠᠰᠢᠷᠠᠬᠤ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠵᠢᠩᠬᠢᠨ᠋ᠢ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠠᠪᠢᠶᠠᠰ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠂ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠲᠤᠭ᠋ᠤᠷᠪᠢᠯ ᠤᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠪᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠪᠠᠳᠠᠷᠠᠭ᠋ᠠᠯᠠᠯ ᠢᠶᠠᠨ ᠣᠯᠬᠤ ᠤᠴᠢᠷᠲᠠᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2002年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn