Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠷᠴᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠠᠢ ᠵᠢ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠭᠡ‍᠂ ᠠᠯᠳᠠᠠᠭᠤᠯᠠ
Keyword ᠪᠤᠢ ᠪᠡ ᠬᠤᠭᠤᠰᠤᠨ᠂ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠭ ᠪᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠦᠢ᠂ ᠮᠦᠩᠭᠡ ᠤᠷᠤᠰᠢᠬᠤ ᠪᠡ ᠤᠯᠠᠷᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠤ
Abstract ᠦᠬᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤᠳᠡᠨ ᠤ ᠭᠡᠰᠡᠭ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ᠂ ᠪᠤᠳᠠᠳᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠠᠮᠡᠴᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠪᠤᠷᠤᠭᠵᠢᠭᠤᠨ ᠪᠤᠳᠠᠰᠴᠢ ᠦᠵᠡᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠨᠠᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠦᠵᠡᠵᠦ᠂ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠪᠡᠨ ᠬᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠠᠢ ᠵᠢ ᠢᠯᠡ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠦᠬᠦᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠡᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2000年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn