Paper Information


Title ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ  ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠳᠡᠬᠢ 《ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠤᠨ》ᠤ᠋ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Creator ᠰᠢᠶᠸ ᠰᠢᠦ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ; ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ; ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠬᠦᠷᠳᠤᠨ ᠤ᠋ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ; ᠲᠦᠷᠦ ᠶᠢᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠯ
Abstract ᠴᠢᠩᠭᠢᠰ ᠤᠨ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ ᠳᠡᠬᠢ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠪᠤᠯ ᠭᠦᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠴᠦᠮ ᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠤᠨᠤᠯ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠲᠤ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠲᠠᠨᠢᠬᠤ ᠪᠠ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠮ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠨ ᠦᠭᠴᠤ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ ᠲᠤᠳᠤᠮ ᠤᠨ ᠦᠢᠯᠡᠳᠦᠯᠭᠡ ᠳᠤ ᠵᠦᠪ ᠤᠨᠤᠪᠴᠢᠲᠠᠢ ᠴᠢᠭᠯᠡᠯ ᠢ ᠤᠯᠭᠤᠨ ᠂ ᠶᠡᠬᠡ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠪᠡᠬᠢᠵᠢᠯ ᠳᠤ ᠤᠨᠤᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠯ ᠢ ᠬᠠᠩᠭ᠋ᠠᠨ ᠦᠭᠴᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn