Paper Information


Title ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢᠨ  ᠤ ᠦᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠢ ᠲᠤᠭᠠᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠨᠠᠷᠠᠰᠤ
Keyword ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ; ᠮᠣᠩᠭᠯᠤ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ; ᠪᠤᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ; ᠵᠠᠭᠤᠴᠢ ᠲᠤᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠷᠠᠴᠢᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠠᠭᠲᠠᠳᠠᠭ᠂ ᠬᠦᠷᠢᠶ ᠠ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠵᠢᠨ᠂ ᠨᠠᠢᠮᠠᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠤᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠲᠠᠢ ᠵᠠᠬ᠎ᠠ ᠨᠡᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠵᠤᠬᠢᠬᠤ ᠭᠡᠮᠵᠢᠶᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠦᠷᠲᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠳᠠᠭ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2016年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn