Paper Information


Title ᠲᠸᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠬᠤᠪᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠬᠦ
Creator ᠢᠤᠢ ᠯᠠᠨ
Keyword ᠲᠠᠸᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠰᠡᠭᠡᠭᠡᠲᠡᠨ ᠤ ᠲᠦᠷᠬᠦ; ᠤᠳᠤ ᠦᠶᠠ ᠶᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠤᠵᠢᠰ
Abstract ᠰᠢᠨ᠎ᠠ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠪᠴᠠᠩ ᠳ᠋ᠤ ᠪᠦᠷᠦᠭ ᠪᠠᠷᠤᠭ ᠢᠯᠡᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠬᠤᠪᠢᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠪᠰᠢᠯ ᠨᠢ ᠵᠠᠬ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠵᠤ ᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠦᠯᠪᠡᠲᠡᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ᠂ ᠲᠠᠸᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠵᠢᠮ ᠠ ᠶᠤᠰᠤ ᠪᠡᠷ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠭᠤᠷᠪᠢᠯ ᠪᠢᠠᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠬᠤᠪᠢᠰᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠴᠡᠪᠪᠡᠷ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ᠂ ᠤᠶᠤᠨ ᠰᠠᠨᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠡᠭᠡᠨ ᠲᠤᠩᠭᠠᠯᠠᠭᠮ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠤ ᠡᠷᠬᠢᠮᠰᠦᠭ ᠠᠷᠤᠤᠬᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠵᠢ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠴᠡᠯᠳᠦᠬᠦ ᠪᠢᠴᠢᠭᠲᠡᠨ ᠤ ᠴᠤᠭ ᠰᠦᠯᠲᠡ ᠬᠢ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠢᠴᠢᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠶᠣᠮ᠃ ᠬᠦᠬᠦ ᠳ᠋ᠡᠭᠡᠨ ᠲᠡᠷᠡ ᠨᠢ ᠡᠮᠡᠭᠲᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠦᠷᠨᠢᠯ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠭᠠᠢ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠲᠡᠳᠤᠢ ᠪᠢᠰᠢ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠷᠡᠭᠲᠡᠢ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠴᠦ ᠢᠯᠡᠷᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠵᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn