Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ 《ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ》 ᠢ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠨ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠡᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠨᠢ
Creator ᠨᠡᠷᠡᠨᠭᠡᠷᠡᠯ
Keyword ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠡᠳᠦᠷ;ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠲᠠᠶᠠᠭᠠᠷᠴᠢᠯᠠᠯ; ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠬᠠᠷᠬᠠᠬᠤ ᠦᠵᠡᠯ; ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ; ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠠᠷᠢᠭᠤᠨ ᠴᠢᠨᠠᠷ ᠢ ᠬᠠᠳᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ
Abstract ᠤ ᠤ ᠬᠤᠯ‍ ᠪᠠᠢ᠋‍ ᠰᠤᠷ‍ ᠭᠦ‍ ᠰᠢᠨ‍ ᠤ ᠰᠤ‍ ᠵᠤ‍ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ 30᠎ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠤᠳᠠᠭᠠᠨ ᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠬᠤᠷᠠᠯᠳᠤᠭᠠᠨ(2000ᠤᠨ ᠦ ᠡᠬᠢ ᠪᠡᠷ) ᠶᠢᠨᠷ ᠵᠢᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ 2ᠰᠠᠷ ᠠ ᠶᠢᠨ 21  ᠦ ᠡᠳᠦᠷ ᠢ(ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠳᠦᠷ )ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠦᠩᠬᠡᠷᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠢ᠌ᠳᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠷᠯᠠᠨ ᠲᠤᠩᠬᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠴᠢ ᠵᠢᠤ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠡ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠡᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠰᠡᠳᠦᠪ ᠶᠢᠨᠷ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠷᠨᠢᠭᠦᠯᠳᠡᠭ ᠵᠤᠷᠰᠢᠯᠲᠠᠢ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古学研究 2007年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn