Paper Information


Title ᠮᠠᠻᠸ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠦᠲ᠋ᠦᠫᠢᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ — ᠵᠢ‍᠂ ᠴᠡᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ 《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠪᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠡᠮᠡᠬᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ》ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠳᠤ
Creator ᠤᠳᠤᠨ
Keyword ᠮᠠᠻᠸ ; ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦ; ᠦᠲ᠋ᠦᠫᠢᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ
Abstract ᠵᠢᠮᠪᠠ ᠶᠢᠨ ᠴᠠᠩᠭᠡᠯ ᠤᠨ 《ᠦᠨᠦᠴᠢᠨ ᠵᠡᠪᠢ ᠳᠡᠬᠢ ᠳᠡᠮᠡᠬᠢᠨ ᠤᠳᠤᠭ᠎ᠠ》ᠳᠤᠭᠤᠵᠢ ᠶᠢᠨ ᠳᠡᠭᠦᠪᠦᠷᠢ ᠬᠥᠮᠥᠨ ᠦ ᠰᠦᠭ ᠰᠦᠨᠡᠰᠦᠨ ᠦ ᠡᠴᠢᠨ᠎ᠡ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭ᠎ᠠ ᠳᠤ ᠰᠢᠬᠢᠳᠦᠨ ᠤᠷᠤᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠨ ᠳᠡᠭᠳᠡᠷ ᠡᠴᠡ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠪᠠ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠰᠢᠯᠢᠳᠡᠭ ᠪᠦᠳᠦᠭᠡᠯ ᠮᠦᠨ᠃ ᠳᠤᠰ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠮᠡᠺᠸ ᠭᠡᠬᠦ ᠪᠤᠳᠠᠭᠠᠯᠢ ᠲᠦᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠲ᠋ᠦᠫᠢᠶᠡ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠰᠠᠨᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠦᠨ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 赤峰学院学报(蒙文哲学社会科学版) 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn