Paper Information


Title ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ — ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠬᠣᠢᠢᠲᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠩᠬᠤᠯ ᠭᠠᠴᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠨ ᠳᠡᠭᠡᠷ ᠡ
Creator ᠲᠠᠨ᠎ᠠ
Keyword ᠬᠣᠷᠴᠢᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ; ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ; ᠲᠣᠩᠭᠤᠯ ᠠᠢᠢᠯ᠋;ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ; ᠬᠣᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ
Abstract ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠪᠣᠯ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠲᠤᠮᠳᠠᠬᠢ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠲᠦᠭᠡᠮᠡᠯ ᠦᠵᠡᠭᠳᠡᠯ ᠪᠣᠯᠬᠤ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ᠂ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠴᠠᠭ ᠡᠷᠢᠨ ᠤ ᠰᠢᠨᠵᠢ᠂ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠡᠴᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ 《ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ 》ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠣᠢᠯᠠᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠠ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠰᠡᠯᠳᠡ ᠰᠣᠯᠢᠯᠴᠠᠬᠤ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠨᠢ ᠪᠦᠷ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ ᠪᠠ ᠵᠠᠶᠢᠭ ᠲᠢᠭ᠌ ᠢᠢᠡᠷ ᠬᠦᠭᠵᠢᠵᠦ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠦᠭᠡᠨ ᠳᠤ《ᠪᠡᠯᠡᠭ》ᠪᠠ 《ᠪᠡᠯᠭᠡ》ᠨᠢ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠣᠢᠢᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢᠢᠵᠤ᠂ᠴᠦᠮ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠠᠪᠤᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠨ ᠰᠠᠢᠢᠬᠠᠨ᠂ᠡᠪ ᠵᠣᠬᠢᠴᠠᠯ ᠢ ᠵᠢᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠶᠤᠮ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠨᠡᠢᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠪᠣᠪᠢᠰᠤᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠨ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ᠂ ᠦᠷᠲᠡᠭ ᠤᠨ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠤᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠠᠯᠳᠤᠨ ᠮᠣᠨᠩᠭ᠋ᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ 《ᠪᠡᠯᠡᠭ 》ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠣᠵᠡᠯᠲᠡ ᠳᠤ ᠶᠡᠬᠡᠬᠡᠨ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠭᠠᠷᠴᠤ ᠪᠣᠢ᠃ ᠲᠠᠷᠤᠢ ᠪᠡᠯᠡᠭ ᠤᠨ 《ᠪᠡᠯᠭᠡᠲᠦ》ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠣᠲᠤᠮ ᠪᠠᠯᠠᠷᠠᠨ᠂ᠠᠰᠢᠭ ᠬᠣᠨᠵᠢᠶ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢ ᠶᠠᠪᠤᠬᠤ ᠲᠣᠲᠤᠮ ᠢᠯᠡᠳᠲᠡ ᠪᠣᠯᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠎ᠠ ᠲᠦᠯᠦᠪᠲᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2011年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn