Paper Information


Title 13-18ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠠᠬᠢᠨᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ-ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠤᠨᠵᠢᠷᠤᠭ ᠪᠠ ᠠᠶᠠᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠯᠢ ᠰᠢᠶᠤᠤ ᠪᠢᠶᠤᠤ
Keyword ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨᠨᠴᠦᠳ; ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ;ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠤ ᠨᠡᠷᠡᠢᠢᠳᠦᠯ; ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠵᠦᠢ; ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠢ ᠪᠠᠢᠳᠠᠯ
Abstract 13ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠡᠴᠡ 14 ᠳᠤᠭᠡᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠤᠭᠤᠷᠤᠨᠳᠤ ᠫᠯᠯᠠ ᠺᠠᠷᠫᠢᠨ᠂ ᠸᠢᠯᠢᠶᠡᠮ ᠷᠦᠪᠷᠦ᠋ᠭ᠃ ᠮᠠᠷᠺᠤ ᠫᠤᠯᠤ ᠮᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠠᠢᠯᠴᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠡᠴᠡ ᠦᠷᠦᠨᠡᠳᠡᠬᠢᠨᠨᠴᠤᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠵᠤ ᠡᠬᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2018年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn