Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠡᠷᠢᠬᠦᠨ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠ ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Creator ᠲᠤ‍•ᠲᠡᠯᠭᠡᠷᠰᠠᠩ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠰᠢᠯᠦᠭ ;ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ;ᠣᠨᠴᠠᠯᠢᠭ
Abstract ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ᠂ ᠲᠠᠶᠠᠩ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠨᠤᠷ ᠲᠤ 《ᠲᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠢᠯᠦᠭᠴᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ》ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠴᠣᠣ ᠵᠢ ᠲᠠᠭᠤᠷᠢᠰᠬᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠶᠠᠪᠤᠵᠠᠤ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠣᠳ ᠲᠤ᠂ ᠡᠢᠮᠦ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠯᠳᠠᠷ ᠨᠡᠷ ᠡ ᠵᠢ ᠤᠯᠠᠭᠤᠵᠤ ᠦᠭᠭᠦᠵᠦ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠪᠠ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠢᠷᠠᠭᠤ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭ ᠪᠣᠯ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦ ᠦᠶ ᠡ ᠳ᠋ᠤ ᠡᠭᠦᠰᠦᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢ ᠪᠦᠬᠦ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠲᠤᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠤᠶᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠬᠠᠩᠭᠠᠯᠲᠠ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢ ᠳ᠋ᠤ᠂ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠲᠡᠮᠡᠴᠡᠯ ᠲᠠᠢ ᠤᠭᠲᠤ ᠰᠠᠯᠤᠰᠢ ᠦᠭᠡᠢ ᠠᠮᠢᠰᠬᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠢᠭᠡᠳᠭᠡᠨ᠂ ᠤᠷᠮ ᠠ ᠵᠢ ᠭᠦᠭᠵᠢᠭᠡᠨ ᠵᠤᠷᠢᠭ ᠢ ᠬᠦᠪᠴᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠲᠤᠨᠤᠰᠤᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠠᠨᠢ ᠪᠣᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 1983年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn