Paper Information


Title ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ sayin ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ sag
Creator ᠭᠤ‍᠂ ᠵᠤᠷᠢᠭᠲᠤ
Keyword ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ; sayin ; ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡ; sag
Abstract ᠳᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠰᠦᠯᠪᠡᠭᠡ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠡᠰᠡᠬᠦ᠂ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠪᠢ ᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠷᠠᠯᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠤᠶᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢᠪᠳᠤᠷ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠪᠡᠷ ᠪᠠᠷᠢᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《ᠰᠠᠢ᠌ᠨ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠳᠤᠷ᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠳ᠂ᠰᠠᠢ᠌ᠵᠢᠷᠠᠬᠤ ᠁》‍ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ 《sag》ᠶ᠋ᠢᠨᠷ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠪᠤᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ 《 sag᠂ saglk ᠂ sagol ᠂ sagolmak᠁》ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦᠭᠡᠰ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠠᠳ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠦᠬᠡ ᠶᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠪᠠ ᠲᠦᠷᠦᠭ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ ᠨᠡᠢ᠌ᠳᠡ ᠲᠤᠮᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠬᠡ ᠪᠡᠷ ᠦᠵᠡᠪᠡᠯ ᠵᠤᠬᠢᠰᠲᠠᠢ ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠳ᠋ᠦᠩ ᠢ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古大学学报 2006年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn