Paper Information


Title ᠪ•ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠ‍•ᠤᠯᠠᠭᠠᠨᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ
Keyword ᠪ•ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ; ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ; ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠥ ᠰᠡᠳᠭᠢᠯ ᠵᠦᠢ᠂ ᠭᠤᠣ᠎ᠠ ᠵᠦᠢ᠂ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠣᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠵᠦᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠪ•ᠵᠣᠷᠢᠭᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠳᠥ ᠲᠣᠯᠢᠳᠠᠯ ᠬᠢᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠲᠤ ᠬᠢ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠯ᠂ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠭᠣᠣ᠎ᠠ ᠰᠠᠢ᠌ᠬᠠᠨ ᠤ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠭᠣᠨᠢᠭᠲᠤ ᠵᠦᠴᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠷᠠᠯᠢᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠮᠡᠳᠡᠷᠡᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠲᠣᠭᠤᠵᠢᠰ ᠤᠨ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠤᠨ ᠠᠬᠤᠭᠤᠯᠤᠮᠵᠢ ᠶᠢ ᠲᠣᠳᠤᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠶᠢ ᠵᠣᠷᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn