Paper Information


Title ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ
Creator ᠣᠳᠤᠨᠴᠢᠮᠠᠭ᠌
Keyword ᠲᠣᠷᠰᠢᠨᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ; ᠤᠷᠠᠳ; ᠡᠬᠢᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠣᠭᠤᠨᠢ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ᠌ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ; ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ
Abstract ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠣᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠭᠦᠭ᠍ᠵᠢᠵᠦ ᠦᠨᠦᠳᠦᠷ ᠪᠣᠯᠵᠦ ᠢᠷᠡᠬᠦ ᠳᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠡᠯ ᠠ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠠᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ᠂ ᠲᠡᠳ᠋ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠳᠤ ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ ᠠ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠯ ᠰᠣᠳᠣᠯᠤᠯ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠡ ᠢᠢᠡᠷ ᠪᠠᠷᠠᠬᠤ ᠦᠭᠡᠢ᠂ ᠠᠪᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ  ᠳᠢᠢᠲ᠋ᠠ ᠬᠦᠮᠦᠷᠭᠡ ᠵᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠵᠤ ᠦᠭ᠍ᠭᠦ᠍ᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃ ᠪᠢᠳᠠ ᠮᠦᠨ ᠲᠣᠷᠰᠢᠯᠲᠠ ᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠭᠤᠨ ᠤᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠲᠣᠲᠤᠷᠠᠬᠢ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠳᠤ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠬᠢᠪᠡ᠃ ᠵᠠᠳᠠᠯᠤᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ  ᠳᠦᠩ ᠳᠤ ᠤᠷᠠᠳ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠪᠡᠷ ᠶᠠᠷᠢᠭᠴᠢᠳ ᠨᠢ ᠬᠦᠷᠰᠢ ᠵᠡᠷᠭᠡᠯᠳᠡᠭᠡ ᠣᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠳᠤ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠭᠡᠳ᠂ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤᠨ ᠤ ᠨᠡᠪᠴᠢᠯᠴᠡᠭᠡ ᠡᠭᠦᠰᠴᠦ᠂ ᠬᠣᠪᠢᠷᠠᠯᠲᠠ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭ᠋ ᠠ ᠴᠦ ᠶᠡᠷᠦᠩᠬᠡᠢ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠤᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠲᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠦᠮᠦᠰ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡ ᠶᠠᠷᠢᠶ ᠠ ᠨᠢ ᠬᠠᠯᠬ ᠠ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠲᠦᠰᠦᠷᠬᠡᠦ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2012年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn