Paper Information


Title ᠮᠦᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠶᠢ ᠮᠠᠭᠠᠳᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠨ᠂ ᠬᠤᠷᠴᠷᠪᠢᠯᠢᠭ᠌
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠤᠩ ᠬᠠᠨ ; ᠬᠦᠬᠡ ᠴᠤᠩ; ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌
Abstract ᠤᠳᠤᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠮᠡᠳᠡᠬᠦ ᠡᠰᠡᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠵᠦᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠤᠢ᠃ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ ᠪᠦᠭᠦᠢ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ ᠢ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠯᠡᠪᠡᠯ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠡᠴᠡ ᠡᠮᠦᠨ᠎ᠡ ᠥᠪᠡᠷ ᠤᠨ ᠠᠨᠲᠠ ᠠᠪᠤ ᠬᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳ ᠤᠨ ᠤᠩ ᠬᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠨᠲᠠ ᠵᠠᠮᠤᠬ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ ᠬᠠᠮᠳᠤ ᠤᠢ᠌ᠭᠤᠷᠵᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠩᠰᠢᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠰᠤᠷᠭᠤᠰᠠᠨ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠶᠢᠨᠨ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠲᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠪᠤᠯᠤᠯᠲᠠᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2009年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn