Paper Information


Title ᠮᠠᠨ  ᠤ ᠤᠯᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠤ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ ᠲᠣᠬᠠᠢ 
Creator ᠳ᠋ᠣᠺᠲᠤᠷ᠂ᠲᠡᠳ᠋ ᠫᠷᠣᠹᠸᠰᠰᠤᠷ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠦ
Keyword ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ; ᠣᠯᠠᠨ ᠠᠰᠢᠲᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ;ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠣᠣᠯᠳᠠᠭᠤ ᠮᠠᠨ ᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠬᠤ ᠰᠢᠯᠭᠠᠯᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠡᠰᠢᠲᠦ ᠦᠨᠡᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠢ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠬᠤ  ᠳᠤ ᠣᠷᠤᠰᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢᠢᠬ᠋ ᠠ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠂ ᠰᠣᠶᠣᠯ ᠪᠠ ᠪᠠᠢᠢᠭᠤᠯᠤᠯ ᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠠ ᠪᠡᠷ ᠬᠢ ᠬᠦᠴᠢᠷᠲᠡᠯ ᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠵᠤ᠂ ᠡᠳᠡᠭᠡᠷ ᠬᠦᠴᠢᠷᠳᠡᠯ ᠢ ᠰᠢᠢᠳᠪᠦᠷᠢᠯᠡᠬᠦ ᠠᠷᠭ᠋ ᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠷᠠᠳᠤᠨ ᠭᠠᠷᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠢᠨ᠌ ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2012年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn