Paper Information


Title ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠶᠢᠨ ᠤᠳᠬ ᠠ ᠤᠴᠢᠷ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠠᠴᠢ ᠬᠣᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠯ
Creator ᠭᠡ‍•ᠮᠦᠩᠬᠡ
Keyword ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ; ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ; ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ
Abstract ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠡᠦᠬᠡᠲᠦ ᠭᠠᠪᠢᠶ ᠠ ᠵᠢᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠲᠣᠬᠠᠢ ᠤᠯᠠᠨ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠨ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠪᠣᠰᠤ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠷ ᠨᠡᠲᠡᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠭᠡᠷ ᠢᠷᠡᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠪᠡᠴᠦ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ ᠠ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠶᠡᠷᠦ ᠡᠴᠡ ᠤᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠭᠠᠷ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠦᠨᠡᠨᠲᠡᠢ᠃ ᠲᠤᠰ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳ᠋ᠤ ᠦᠭᠡᠳᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠰᠢᠬᠦᠮᠵᠢᠯᠠᠨ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠲᠠᠮᠵᠢᠨ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠲᠤᠷᠰᠢᠬᠢ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠵᠢᠯᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠪᠠ ᠦᠵᠡᠯ ᠰᠠᠨᠨᠭ᠎ᠠ ᠳ᠋ᠤ ᠵᠦᠪ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠯᠲᠠ ᠦᠭᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠶᠢᠷᠲᠢᠨᠴᠦ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ᠂ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠬᠤᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠠ ᠦᠨ᠎ᠠ ᠬᠦᠷᠳᠡᠯ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠵᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠪᠠ
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古师范大学学报 2013年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn