Paper Information


Title ᠯᠤᠤ ᠱᠧ ᠶᠢᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯᠲᠤ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠴᠢᠮᠡᠭ
Keyword ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ; ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ; ᠡᠷᠭᠢᠴᠡᠭᠦᠯᠦᠯ; ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠯᠤᠤ ᠱᠧ ᠶᠢᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠳᠠᠬᠢ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠤ ᠰᠤᠯᠢᠯᠴᠠᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠦᠷᠦᠨᠡᠲᠦ ᠶᠢᠨ ᠬᠠᠷᠢᠴᠠᠭᠤᠯᠤᠯ ᠠᠴᠠ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠪᠡᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢ ᠬᠠᠢ᠌ᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠭᠰᠡᠨ ᠪᠡ ᠪᠡᠭᠡᠵᠢᠩ ᠬᠤᠲᠠ ᠶᠢᠨ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠨᠡᠢ᠌ᠭᠡᠮ ᠢᠶᠡᠷ ᠬᠠᠷᠠᠭᠠᠰᠤ ᠳᠡᠯᠭᠡᠴᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠵᠤ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠲᠡᠨ ᠦ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠰᠡᠳᠬᠢᠴᠡ ᠶᠢ ᠠᠭᠤᠳᠠᠯᠵᠤ ᠲᠤᠩ᠋ᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠬᠦ ᠬᠤᠶᠠᠷ ᠶᠡᠬᠡ ᠲᠠᠯ᠎ᠠ ᠠᠴᠠ ᠭᠤᠤᠯ ᠦᠵᠡᠯᠲᠡ ᠪᠡᠨ ᠪᠠᠲᠤᠯᠠᠵᠤ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠭ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn