Paper Information


Title ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠬᠠᠰᠴᠡᠩᠭᠡᠯ
Keyword ᠮᠠᠨᠵᠤ᠂ ᠬᠤᠱᠤᠳ; ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠡᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠮᠠᠨᠵᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠤᠶᠠᠷᠬᠠᠭᠴᠢᠳ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠢ ᠡᠷᠬᠡᠰᠢᠶᠡᠯ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠬᠤ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠭᠠᠯᠳᠠᠨ ᠢ ᠳᠠᠢ᠌ᠯᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠰᠢᠷᠠᠮ ᠢᠶᠠᠷ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠳᠠᠢ᠌ᠵᠢ ᠨᠠᠷ ᠢ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠵᠤ ᠠᠪᠤᠭᠰᠠᠨ ᠢ; ᠬᠤᠶᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠳᠠᠪᠬᠤᠷᠭᠠᠲᠠᠨ ᠤ ᠵᠦᠷᠢᠴᠡᠯ ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠢ ᠤᠯᠠᠮ ᠨᠢᠭᠡ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠪᠡᠶ᠎ᠡ ᠳᠡᠭᠡᠨ ᠲᠠᠲᠠᠭᠰᠠᠨ; ᠭᠤᠷᠪᠠᠳᠤᠭᠠᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠵᠦᠩ᠋ᠭᠠᠷ ᠤᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠡᠴᠡ ᠬᠦᠭᠡᠭᠡᠵᠦ ᠭᠠᠷᠭᠠᠬᠤ ᠶᠢᠨ ᠳᠠᠭᠠᠤ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠡᠬᠢ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠤᠨ ᠡᠷᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠠᠨ ᠢᠶᠠᠷ ᠣᠷᠤᠯᠠᠭᠰᠠᠨ; ᠳᠦᠷᠪᠡᠳᠦᠭᠡᠷ ᠠᠯᠬᠤᠮ ᠳᠤ ᠬᠦᠬᠡᠨᠠᠭᠤᠷ ᠲᠤ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠣᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠤᠱᠤᠳ ᠢ ᠲᠤᠢ᠌ᠯᠠᠪᠤᠷᠢᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢ᠌ᠯᠳᠤᠨ ᠳᠠᠭᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠭᠡᠵᠦ ᠦᠵᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 2005年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn