Paper Information


Title 《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠨ 》ᠬᠡᠭᠦ ᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢᠯᠡᠯ
Creator ᠵᠠ‍᠂ ᠰᠠᠢ᠌ᠨᠳᠡᠭᠦᠰ
Keyword ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠲᠠᠲᠠᠨ; ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ; ᠤᠭᠳᠤᠷ ᠬᠤᠩᠭ᠋ᠤᠷ; ᠦᠨᠳᠡᠭᠡᠨ ᠴᠠᠭᠠᠨ
Abstract 《ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》ᠳ᠋ᠡᠬᠢ《ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠨ 》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠪᠤᠯ 《ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠲᠡᠢ ᠶᠢᠰᠦᠨ ᠮᠤᠷᠢ》᠂《ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠮᠣᠷᠢ ᠳᠡᠷᠢᠬᠦᠲᠡᠢ ᠨᠢ᠌ᠮᠠᠨ ᠮᠤᠷᠢ》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠭᠡᠯᠡᠯᠭᠡ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠳᠤᠷᠬᠠᠢ ᠃ ᠮᠦᠨ 《ᠰᠢᠷᠭ᠎ᠠ ᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠨ 》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠬᠤ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ᠎ᠠ《ᠠᠭᠲᠠ ᠲᠠᠨ》ᠬᠡᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠰᠢᠳᠦᠬᠡᠨᠳᠦ ᠪᠤᠶᠤ ᠬᠦᠨᠳᠦᠳᠭᠡᠯᠳᠦ ᠬᠦᠯᠦᠭ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠢ ᠨᠡᠷᠡᠢ᠌ᠳᠦᠯ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠦ ᠳᠠᠭᠠᠷᠠᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2008年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn