Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ- ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ ᠪᠠᠷ ᠨᠤᠳᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠢ
Creator ᠠᠯᠳᠠᠨᠴᠢᠮᠡᠭ᠌
Keyword ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠨ ; ᠦᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ;ᠤᠢᠭᠤᠷ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠷᠢᠮᠳᠠ
Abstract ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠲᠤᠳᠤᠷ᠎ᠠ ᠠᠯᠳᠠᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠰᠢᠰᠲ᠋ᠸᠮ ᠳᠤ ᠬᠠᠷᠢᠶᠠᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠦ᠂ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ᠂ ᠦᠨᠳᠤᠰᠤ ᠪᠠᠷ ᠶᠢᠡᠨ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠳᠡᠢ ᠬᠤᠪᠢᠯᠳᠠᠭ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠠᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠤ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 1998年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn