Paper Information


Title ᠵᠠᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭᠳᠠᠬᠤ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠦ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠦ ᠳᠤᠭᠠᠴᠢᠯ
Creator ᠪᠡ‍᠂ ᠪᠠᠲᠤᠪᠠᠶᠠᠷ
Keyword ᠵᠠᠭᠴᠢᠨ ;ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌; ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠤᠭᠠᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦ ᠵᠦᠢ ; ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ; ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ
Abstract ᠵᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦ ᠬᠠᠮᠢᠶᠠᠲᠠᠢ 《ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠠᠯᠠᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ》ᠪᠤᠯᠤᠨ 《ᠦᠯᠡᠳᠡᠮᠡᠯ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠰ 》ᠮᠠᠨ ᠦ ᠭᠠᠷ ᠲᠤ ᠲᠤᠩ ᠬᠤᠪᠤᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷ ᠠ ᠃ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠤᠷᠤᠰ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠣᠯᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠠᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠴᠢᠨ  ᠦ ᠲᠡᠦᠡᠬ ᠂ ᠤᠭᠠᠰᠠᠭᠠᠲᠠᠨ ᠦ ᠵᠦᠢ᠂ ᠠᠮᠠᠨ ᠠᠶᠠᠯᠭᠤ ᠂ᠠᠮᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ᠂ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠵᠠᠩ ᠦᠢᠯᠡ ᠶᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠢ᠌ᠮᠦ ᠪᠠᠢ᠌ᠳᠠᠯ ᠢ ᠰᠢᠭᠦᠮᠵᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠡᠷᠳᠡᠮᠳᠡᠳ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠴᠢᠨ ᠳᠤ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠭᠡᠭᠡᠷ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠠᠵᠢᠯ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠤᠷᠤᠨ ᠨᠤᠲᠤᠭ ᠤᠨ ᠤᠢ᠌ᠯᠠᠯᠭ᠎ᠠ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠲᠤᠪᠴᠢᠯᠠᠨ ᠳᠠᠨᠢᠯᠴᠠᠭᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠲᠤᠩ ᠴᠢᠬᠤᠯᠠᠲᠠᠢ ᠮᠦᠷᠳᠡᠭᠡᠨ ᠬᠤᠵᠢᠮ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠴᠢᠨ ᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯᠴᠢ ᠦᠨ᠎ᠡ ᠦᠷᠳᠡᠭ ᠲᠠᠢ ᠵᠦᠢᠯ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠨᠢ ᠭᠠᠴᠠᠭ᠎ᠠ ᠦᠬᠡᠢ ᠶᠤᠮ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2007年 第6期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn