Paper Information


Title ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ
Creator ᠭᠤᠤ ᠠᠢ ᠵᠢᠶᠦ᠋ᠨ
Keyword ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ; ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ; ᠲᠡᠮᠦᠭᠡ ᠣᠳᠴᠢᠬᠢᠨ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠳᠦ ᠂ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠬᠠᠭᠠᠨᠲᠤ ᠤᠯᠤᠰ ᠤᠨ ᠦᠶ᠎ᠡ ᠡᠴᠡ ᠡᠬᠢᠯᠡᠨ ᠲᠠᠬᠢᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠭᠰᠠᠨ ᠲᠤᠶᠤᠨ ᠦᠨᠳᠦᠷ ᠦᠨ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ ᠤᠷᠲᠤ — ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠲᠠ ᠬᠢᠵᠡᠢ᠃ ᠭᠡᠬᠦ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩ᠋ᠭᠤᠯ ᠲᠤᠯᠭᠤᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠵᠢᠴᠢ ᠡᠷᠳᠡᠮᠲᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠠᠮᠢᠶ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠳᠤ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢᠯᠠᠨ᠂ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠤ ᠪᠤᠯ ᠣᠳᠴᠢᠬᠢᠨ ᠤ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠡᠯᠭᠡ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠪᠤᠯᠬᠤ ᠪᠦᠭᠡᠳ ᠮᠦᠨ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠦᠷᠡᠳᠦᠰ ᠨᠢ ᠲᠤᠰ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢ ᠰᠠᠢ᠌ᠨ ᠬᠠᠮᠠᠭᠠᠯᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠᠨ ᠨᠢ ᠲᠡᠦᠬᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠤᠴᠢᠷ ᠪᠠᠢ᠌ᠵᠤ᠂ ᠦᠭᠡᠯᠦᠨ ᠬᠠᠲᠤᠨ ᠤ ᠲᠠᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠤᠷᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠵᠠᠯᠠᠢ᠌ᠳ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠪᠤᠭᠲᠠ ᠠᠭᠤᠯᠠᠨ ᠳᠤ ᠪᠠᠢ᠌ᠰᠠᠨ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠢ ᠨᠤᠲᠠᠯᠠᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2011年 第2期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn