Paper Information


Title ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠨᠳᠦᠰᠦᠨ ᠪᠤᠯᠪᠠᠰᠤᠷᠠᠯ— ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ
Creator ᠬᠦᠬᠡᠪᠷᠰ
Keyword ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ; ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ ; ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ
Abstract ᠥᠭᠥᠯᠡᠯ ᠳᠤ ᠭᠤᠤᠯᠳᠠᠭᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠳᠡᠭᠡᠳᠦ ᠰᠤᠷᠭᠠᠭᠤᠯᠢ ᠶᠢᠨ ᠡᠷᠳᠡᠮ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠬᠡᠨ ᠦ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠤᠨ ᠨᠠᠢ᠌ᠷᠠᠭᠤᠯᠤᠭᠴᠢ  ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠳᠡᠭᠡᠭ᠍ᠰᠢᠯᠡᠭᠦᠯᠬᠦ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠥᠭᠥᠯᠡᠪᠡ᠃ ᠲᠤᠬᠠᠢ᠌ᠯᠠᠪᠠᠯ᠂ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠳᠤ᠄ 1. ᠮᠠᠲ᠋ᠸᠷᠢᠶᠠᠯ᠋ ᠢ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ᠂ 2. ᠠᠭᠤᠯᠭ᠎ᠠ ᠵᠠᠳᠠᠯᠬᠤ;3. ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠬᠢᠨᠠᠬᠤ ᠰᠠᠨᠠᠯ ᠪᠢᠴᠢᠬᠦ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠢ ᠨᠠᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠵᠤ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ ᠴᠢᠳᠠᠪᠤᠷᠢ ᠳᠤ ᠄ 1. ᠪᠤᠷᠤᠭᠤ ᠶᠢ ᠵᠠᠰᠠᠬᠤ; 2. ᠪᠤᠳᠠᠲᠠᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭ ᠢ ᠵᠦᠪ ᠲᠤᠭᠳᠠᠭᠠᠬᠤ;3. ᠪᠦᠳᠦᠴᠡ ᠶᠢ ᠲᠤᠬᠢᠷᠠᠭᠤᠯᠬᠤ;4.ᠬᠡᠯᠡ ᠬᠡᠯᠡᠯᠬᠡ ᠶᠢ ᠤᠷᠤᠰᠤᠮ ᠠ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ᠃ ᠡᠬᠡ ᠪᠢᠴᠢᠭ᠌ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠶᠠᠩᠵᠤ ᠶᠢ ᠲᠦᠷᠢᠮᠵᠢᠭᠦᠯᠦᠨ ᠡᠮᠬᠢᠯᠡᠬᠦ ᠳᠤ᠄1. ᠳᠡᠰ ᠲᠠᠷᠠᠭ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠨᠤᠮᠸᠷ ᠨᠢ ᠨᠢᠬᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ;2. ᠵᠢᠵᠢᠭ ᠭᠠᠷᠴᠠᠭ ᠲᠤ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠴᠡᠭ ᠳᠡᠮᠳᠡᠭ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠯ ᠲᠠᠢ ᠪᠠᠢᠬᠤ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠪᠤᠯᠤᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(社会科学) 2009年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn