Paper Information


Title ᠬᠤᠷᠢᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ ᠤ ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠶᠢ ᠲᠠᠯᠪᠢᠯᠴᠠᠭᠴᠢ ᠡ‍᠂ ᠭᠡᠨᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
Creator ᠴᠠ‍᠂ ᠴᠤᠶᠢᠳᠠᠨᠳᠠᠷ; ᠦ‍᠂ ᠨᠤᠮᠢᠨᠳᠠᠢ
Keyword 20᠎ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠵᠠᠭᠤᠨ; ᠤᠶᠢᠷᠠᠳ ᠤᠷᠠᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ; ᠡ‍᠂ ᠭᠡᠨᠵᠡᠢ; ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ
Abstract ᠦᠭᠦᠯᠡᠯ ᠦᠨ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠪᠡᠶᠡᠴᠢᠯᠡᠨ ᠬᠢᠭ᠍ᠰᠡᠨ ᠬᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠶᠢᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠭᠡᠨ ᠦ ᠮᠠᠲ᠋ᠧᠷᠢᠶᠠᠯ ᠤᠨ ᠰᠠᠭᠤᠷᠢ ᠳᠡᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠡ‍᠂ ᠭᠡᠨᠵᠡᠢ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡ ᠨᠠᠰᠤᠨ ᠤ ᠦᠢᠯᠡ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠶᠢ ᠲᠡᠭᠦᠨ ᠦ ᠭᠡᠷ ᠪᠦᠯᠢ ᠵᠢᠴᠢ ᠤᠳᠤᠮ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠨᠡᠶᠢᠭᠡᠮ ᠲᠡᠦᠬᠡ᠂ ᠶᠤᠰᠤ ᠵᠠᠩᠰᠢᠯ ᠤᠨ ᠰᠤᠶᠤᠯ ᠤᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠲᠠᠢ ᠨᠢ ᠬᠤᠯᠪᠤᠨ ᠰᠢᠨᠵᠢᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠴᠠᠭᠠᠰᠢᠲᠠ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠯ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠯ ᠦᠨ ᠬᠢᠨᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠮᠡᠳᠡᠭᠡ ᠰᠦᠪᠡᠭ᠍ᠴᠢ ᠶᠢ ᠡᠷᠢᠵᠡᠢ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2010年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn