Paper Information


Title ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ 《ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠭᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠵᠠᠷᠢᠮ ᠨᠢᠭᠡᠨ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠳᠤ
Creator ᠰᠡᠴᠡᠨᠮᠦ᠋ᠩᠬᠡ
Keyword ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ; ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠭᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ; ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ
Abstract ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ 《ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠭᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠦᠪᠡᠳ᠂ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠰᠠᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠪᠢᠰᠢ᠂ ᠬᠠᠷᠢᠨ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠳᠠᠩ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ 《ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠭᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠡᠨᠡᠳᠬᠡᠭ ᠲᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠵᠤ ᠪᠠᠢᠭᠰᠠᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠰᠡᠭᠦᠯᠡᠷ ᠨᠢ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠨᠢ ᠠᠮᠠᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠶᠤ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠯ ᠤᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠲᠦ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠬᠤ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳᠠᠭᠠᠨ ᠲᠦᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠠᠷᠪᠠᠨ ᠭᠤᠷᠪᠠᠨ ᠪᠦᠯᠦᠭᠲᠦ 《ᠰᠢᠳᠢᠲᠦ ᠭᠡᠬᠦᠷ ᠦᠨ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ》 ᠦᠨ ᠣᠷᠤᠰᠢᠯ ᠦᠯᠢᠭᠡᠷ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠪᠡᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠮᠣᠩᠭᠤᠯᠴᠤᠳ ᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠ ᠤᠯᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠳᠠᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2015年 第4期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn