Paper Information


Title ᠰᠦᠨᠢᠳ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ ᠤᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠠᠵᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ
Creator ᠳ‍᠋᠍᠍᠌ • ᠴᠠᠭᠠᠨ
Keyword ᠰᠦᠨᠢᠳ ;ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ; ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠵᠤᠢᠯ
Abstract ᠤᠳᠤᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠤᠨ ᠬᠠᠭᠤᠴᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠤᠭᠴᠢᠳ ᠨᠠᠢᠳᠡ ᠲᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠤ ᠲᠦᠭᠡᠵᠦ ᠪᠠᠢᠭ᠎ᠠ ᠬᠠᠳᠠᠨ ᠤ ᠵᠢᠷᠤᠭ ᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠲᠦᠷᠦᠯᠬᠢᠳᠡᠨ ᠤ ᠤᠯᠠᠨ ᠵᠠᠭᠤ ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠭᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠪᠦᠬᠦᠯᠢ ᠦᠢᠯᠠᠳᠪᠤᠷᠢᠯᠡᠯ ᠤᠨ ᠠᠷᠭ᠎ᠠ ᠪᠠᠷᠢᠯ ᠪᠠ ᠨᠠᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠦᠵᠡᠯ ᠤᠬᠠᠮᠰᠠᠷ ᠵᠢᠴᠢ ᠠᠮᠢᠳᠤᠷᠠᠵᠦ ᠢᠷᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠤᠭᠡᠨ ᠠᠬᠤᠢ ᠵᠢ ᠵᠢᠷᠤᠭᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠠᠪᠤᠷᠭᠤ ᠲᠤᠮᠦ ᠪᠦᠳᠤᠭᠡᠯ ᠬᠡᠵᠦ ᠨᠠᠢᠳᠠᠮ ᠦᠵᠡᠬᠦ ᠪᠤᠯᠵᠡᠢ᠃
Original Literature No Original Paper
出自 内蒙古社会科学(蒙文版) 1987年 第5期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn