Paper Information


Title 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠤ ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠠᠢ ᠪᠤᠯᠬᠤ《ᠬᠦᠴᠦᠨ》 ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠦᠭᠦᠯᠡᠬᠦ ᠨᠢ
Creator ᠸᠠᠩ ᠢᠤᠢ ᠬᠤᠩ
Keyword 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》;ᠬᠦᠴᠦᠨ; ᠯᠤᠬᠢᠭ ᠤᠨ ᠵᠠᠭᠪᠤᠷ
Abstract 《ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠨ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠲᠤᠪᠴᠢᠶᠠᠨ》 ᠳ᠋ᠤ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠤᠪᠤᠭ ᠤᠭᠰᠠᠭᠠᠭᠲᠠᠨ ᠤ 《ᠮᠦᠩᠬᠡ ᠲᠡᠭᠷᠢ ᠶᠢᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ》 ᠢ ᠰᠢᠲᠦᠨ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠽᠴᠢ ᠨᠦᠯᠦᠭᠡ ᠵᠢ ᠬᠤᠷᠢᠶᠠᠩᠭ᠋ᠤᠢᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠤ ᠰᠢᠲᠦᠯᠭᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠱᠠᠰᠢᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠡᠰᠢ ᠲᠠᠲᠡᠨ᠂ ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠬᠠᠭᠠᠨ ᠬᠢᠭᠡᠳ ᠲᠡᠬᠦᠨ ᠤ ᠵᠠᠯᠭᠠᠮᠵᠢᠯᠠᠭᠴᠢᠳ ᠡᠴᠡ 《ᠬᠦᠴᠦᠨ》 ᠢ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠨ ᠶᠡᠬᠡ ᠦᠢᠯᠡᠰ ᠢ ᠪᠦᠲᠦᠭᠡᠭᠰᠡᠨ ᠲᠡᠦᠭᠡᠨ ᠶᠠᠪᠤᠴᠠ ᠵᠢ ᠲᠡᠯᠭᠡᠬᠦ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠠᠭᠤ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠯᠠᠨ ᠪᠠᠭᠠᠲᠤᠷ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠤ ᠪᠡᠶ ᠠ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠷᠤᠭᠰᠠᠨ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠤ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠢ ᠪᠢᠰᠢᠷᠡᠨ ᠮᠦᠷᠦᠭᠡᠳᠴᠦ᠂ ᠲᠡᠭᠡᠳᠦᠰ ᠤᠨ《ᠪᠢᠯᠢᠭ᠌ ᠰᠤᠷᠭᠠᠯ》᠂ᠴᠢᠩᠬᠢᠰ ᠤᠨ《 ᠵᠡᠬᠡ ᠵᠠᠰᠠᠭ》 ᠢ ᠵᠢᠷᠤᠮᠯᠠᠨ ᠰᠠᠬᠢᠬᠤ ᠵᠢᠷᠦᠭᠡ ᠴᠡᠭᠡᠵᠢᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠢᠯᠭᠠᠭᠰᠠᠨ ᠰᠡᠳᠬᠢᠯ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠡᠴᠡ ᠲᠦᠷᠦ ᠤᠯᠤᠰ ᠢᠢᠡᠨ ᠬᠠᠮᠭᠠᠯᠠᠬᠤ ᠨᠡᠢᠭᠡᠮ ᠤᠨ ᠬᠦᠴᠦᠨ ᠪᠤᠯᠵᠤ ᠤᠯᠠᠷᠢᠭᠰᠠᠨ 《ᠬᠦᠴᠦᠨ》 ᠤ ᠤᠬᠠᠭᠳᠠᠬᠤᠨ ᠤ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠡᠳᠬᠢᠭᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠲᠠᠨᠢᠯᠲᠠ ᠵᠢ ᠲᠤᠰᠬᠠᠬᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 中国蒙古学 2019年 第3期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn