Paper Information


Title ᠮᠢᠩᠭᠠᠨ ᠠᠳᠤᠭᠤᠨ ᠤ ᠬᠡᠰᠢᠭ ᠬᠤᠤᠢᠯᠠᠭᠰᠠᠨ ᠨᠦᠮᠢᠨᠭᠡᠷᠡᠯ ᠤᠨ ᠬᠢ ᠬᠢ
Creator ᠪᠦᠷᠢᠨᠪᠢᠯᠢᠭ
Keyword
Abstract ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠶᠠᠯᠠᠵᠤ᠂ ᠮᠢᠩᠭ᠎ᠠ ᠭᠠᠷᠤᠢ ᠠᠳᠤᠭᠤ ᠲᠠᠢ ᠠᠢᠯ ᠢ ᠰᠤᠷᠪᠤᠯᠵᠢᠯᠠᠨ᠎ᠠ ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠰᠠᠢᠬᠠᠨ ᠠᠵᠠ ᠰᠠᠢᠨ ᠦᠢᠯᠡ ᠲᠠᠩᠴᠢ ᠨᠢᠭᠡ ᠰᠠᠨᠠᠭᠰᠠᠨ ᠢᠢᠡᠷ ᠮᠢᠨᠢ ᠪᠡᠯᠡᠯᠡᠭᠳᠡᠯ ᠠ᠃ ᠦᠢᠯᠵᠡᠢ ᠪᠡᠯᠭᠡᠲᠦ ᠡᠨᠡ ᠬᠦ ᠤᠴᠠᠷᠠᠯ ᠮᠠᠨᠢ ᠤᠯᠠᠭᠠᠨ ᠪᠡᠴᠢᠨ ᠵᠢᠯ ᠤᠨ ᠵᠤᠨ ᠤ ᠰᠡᠬᠦᠢᠯᠴᠡ ᠪᠡᠷ ᠪᠤᠯᠤᠭᠰᠠᠨ ᠵᠡᠬᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ ᠬᠤᠰᠢᠭᠤᠨ ᠤ ᠶᠡᠬᠡ ᠨᠠᠢᠷ ᠢᠢᠡᠷ ᠤᠶᠤᠲᠠᠢᠬᠠᠨ ᠲᠤᠬᠢᠶᠠᠯᠳᠤᠭᠰᠠᠨ ᠪᠠᠢᠪᠠ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 蒙古马研究 2016年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn