Paper Information


Title ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠴᠢᠴᠡᠷᠭᠠᠨᠨ᠎᠎ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠲᠤᠬᠠᠢ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠲᠤᠡᠢᠮᠦ
Creator ᠬᠤᠧᠡᠷ; ᠬᠠᠨ ᠭᠦᠸᠸ ᠵᠦᠩ
Keyword ᠮᠤᠩᠭ᠋ᠤᠯ ᠡᠮ ᠴᠢᠴᠡᠷᠭᠠᠨᠨ᠎᠎ ᠡ;ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢ;ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠯ;ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠᠨ ᠤ ᠪᠠᠡᠢᠳᠠᠯ
Abstract ᠵᠤᠬᠢᠶᠠᠭᠴᠢ ᠡᠴᠨ ᠴᠢᠴᠡᠷᠭᠠᠨᠨ᠎᠎ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠡᠬᠢ ᠰᠤᠷᠪᠦᠯᠵᠢ᠂ᠡᠮᠴᠢᠯᠭᠡᠨ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠭᠡᠨ ᠤ ᠪᠠᠡᠢᠳᠡᠯ᠂ᠬᠢᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠪᠦᠷᠢᠯᠳᠤᠭᠦᠨ ᠪᠤᠯᠤᠨ ᠡᠮ ᠵᠦᠢ ᠶᠢᠨ ᠰᠤᠳᠤᠯᠭᠠ ᠵᠢᠴᠢ ᠵᠠᠬ ᠡ ᠲᠡᠯᠭᠡᠭᠦᠷ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ ᠲᠠᠸᠠᠷ ᠤᠨ ᠠᠰᠢᠭᠯᠠᠯᠳᠠ ᠵᠡᠷᠭᠡ ᠬᠡᠳᠤᠨ ᠲᠠᠯ ᠡ ᠡᠴᠨ ᠶᠡᠷᠤᠩᠬᠡᠡᠢᠯᠡᠨ ᠦᠭᠦᠯᠡᠵᠦ᠂ᠤᠩᠰᠢᠭᠴᠢᠳ ᠲᠤ ᠬᠢᠨᠠᠯᠳᠠ ᠪᠤᠯᠭᠠᠬᠤ ᠪᠡᠷ ᠵᠤᠷᠢᠭᠤᠯᠪᠡ᠃
Original Literature View Original Paper
出自 内蒙古民族大学学报(蒙医药学) 2007年 第1期

联系我们


内蒙古大学图书馆
呼和浩特市大学西路235号
中国·内蒙古
P: (0471) 4992561
E: huangfeilong@imu.edu.cn